Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

THÔNG báo Về quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ sáu HĐND phường Lạch Tray, khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Ngày đăng 05/06/2018 | 01:45 | Lượt xem: 509

Thông báo Số: 25/TB-HĐND, ngày 01/06/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG LẠCH TRAY

Số: 25/TB-HĐND

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạch Tray, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ sáu

HĐND phường Lạch Tray, khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021)

 

 

      Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của Hội đồng nhân dân (HĐND) phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2018;

        Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 15/5/2018 của HĐND phường

về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ sáu HĐND phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021;

       Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập Kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021:

         I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

      1. Thời gian: Dự kiến Kỳ họp thứ sáu HĐND phường tổ chức trong 01 ngày, vào ngày 22/6/2018 (Thứ Sáu)

        2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Đảng uỷ-HĐND-UBND phường (số 201 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng)

       II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP

       1. HĐND phường xem xét các báo cáo, tờ trình

      - Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018;

      - Quyết toán ngân sách phường năm 2017;

      - Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2019;

     - Hoạt động của Thường trực HĐND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018;

     - Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2017;

     - Về công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ Việt Nam phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

     - Tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm (những vấn đề bức xúc);

     2. Hội đồng nhân dân thảo luận các dự thảo Nghị quyết về

    - Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018 của phường Lạch Tray;

     - Quyết toán ngân sách phường năm 2017;

     - Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường.

     3. Chất vấn và trả lời chất vấn và báo cáo giải trình.

     4. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

    Thường trực HĐND phường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các đại biểu HĐND phường khoá VIII, cử tri và nhân dân phường biết, tham gia vào nội dung kỳ họp./.

Nơi nhận:

- TT HĐND-UBND quận;

- TT Đảng ủy phường;

- TT HĐND-UBND-UBMTTQVN phường;

- Các đoàn thể phường;

- Các đại biểu HĐND phường khóa VIII;

- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Phạm Bá Huy