Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân tháng 9/2020
Ngày đăng 01/09/2020 | 04:22 | Lượt xem: 1490

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LẠCH TRAY

 
   


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Lạch Tray, ngày 01  tháng 9  năm 2020

            

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân tháng 9/2020

 
   

Căn cứ Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

UBND phường Lạch Tray thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 9/2020 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00'.

STT

Ngày, tháng, năm

(Thứ)

Ghi chú

1

10/9/2020

Thứ 5

 

2

17/9/2020

Thứ 5

 

3

22/9/2020

Thứ 3

 

4

29/9/2020

Thứ 3

 

2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân - tầng 3 UBND phường Lạch Tray

* Lưu ý: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khi đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được thực hiện theo Điều 7 của Luật tiếp công dân năm 2013

Vậy UBND phường Lạch Tray thông báo tới toàn thể các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn được biết./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đào văn Hùng