Trang chủ

MTTQ - Các đoàn thể

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày đăng 21/07/2018 | 06:13 | Lượt xem: 687

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1829/QU-UBND ngày 18/07/2017 về việc công bố danh mục thu tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chi tiết danh mục thủ tục hành chính cấp xã theo quyết định 1829/QU-UBND ngày 18/07/2018 tại đậy.

  Visitor Tracking

User Online: 2922
Total visited: 4562048