Trang chủ

Tiếp cận thông tin

DANH SÁCH: Người phát ngôn của phường Lạch Tray

Ngày đăng 19/09/2020 | 09:07 | Lượt xem: 153
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LẠCH TRAY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...

DANH SÁCH: Người phát ngôn của phường Lạch Tray

Ngày đăng 13/08/2019 | 01:45 | Lượt xem: 318
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LẠCH TRAY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...

Thành phố Hải Phòng tích cực triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 09/07/2018 | 10:20 | Lượt xem: 236
Chú trọng công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Ngay sau khi Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua, công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin đã được Ủy...

Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND Phường Lạch Tray

Ngày đăng 11/05/2018 | 03:44 | Lượt xem: 360
1, Họ và tên: Đặng Anh Dũng; Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Phường Lạch Tray; Điện thoại: 0225.847308 ; Email: danganhdung@haiphong.gov.vn.   2, Họ và tên: Đặng Thúy Hải; Chức...

Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ cung cấp thông tin của UBND phường Lạch Tray

Ngày đăng 11/05/2018 | 03:38 | Lượt xem: 190
Quyết định số 30/QĐ-UBND

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 03/05/2018 | 10:24 | Lượt xem: 183
1. Thông tin phải được công khai (Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin): 1.1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp...

  Visitor Tracking

User Online: 1283
Total visited: 6215132