Trang chủ

Tiếp cận thông tin

Thành phố Hải Phòng tích cực triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Ngày đăng 09/07/2018 | 10:20 | Lượt xem: 84

Chú trọng công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật

Ngay sau khi Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua, công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin đã được Ủy ban nhân dân thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm cũng như Chương trình công tác tư pháp năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/10/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2232/KH-UBND, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai thi hành Luật; đồng thời xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn thành phố.

 Ngày 14/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, trong đó xác định cụ thể các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, thời hạn hoàn thành cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Sở Tư pháp đã biên tập "Tập tài liệu triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin"; in và phát hành 500 bộ gửi trực tiếp đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành của thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng ban hành các Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thi hành Luật tại đơn vị, địa phương.

Những kết quả ban đầu

Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ bảo đảm để đưa pháp luật vào đời sống, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo và Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin với nhiều hình thức đa dạng. Ở thành phốỦy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin đến lãnh đạo các sở, ban, ngành; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin đến gần 500 đại biểu là lãnh đạo phòng Pháp chế, cán bộ đầu mối Pháp chế các sở, ngành; đại diện Phòng Tư pháp các quận, huyện và lãnh đạo, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn. Tại Hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên không chỉ phổ biến, giới thiệu nội dung Luật Tiếp cận thông tin mà còn hướng dẫn, giải đáp về việc xây dựng Quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị để thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Luật này. Đồng thời, Sở Tư pháp đã in và phát hành 60.000 tờ gấp pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin, bao gồm 02 loại: "Tìm hiểu về trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân", "Tìm hiểu về quyền tiếp cận thông tin của công dân". Tờ gấp được phát hành trực tiếp tại các hội nghị tuyên truyền của xã, phường, thị trấn và các đợt trợ giúp pháp lý lưu động với những quy định cụ thể, chi tiết đã giúp đến người dân ở cơ sở có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu về các quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông đã kết hợp hiệu quả việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin với các quy định về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ban hành 25 văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện quy định cung cấp thông tin của người phát ngôn; phối hợp với các đơn vị cung cấp 37 nội dung thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức giao ban các cơ quan báo chí hàng tháng.

Các Sở, ngành tổ chức Hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép việc tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin qua hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị với những hình thức thiết thực, cụ thể như: các buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng…

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được thành phố Hải Phòng quan tâm thực hiện: Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thường xuyên đăng tải các hoạt động, tin, ảnh, bài viết về Luật Tiếp cận thông tin; Sở Du lịch thực hiện việc đăng tải Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống phần mềm quản lý điều hành văn bản Portal Office.

Giám đốc Sở Tư pháp đã trả lời phỏng vấn trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng về tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, thành phố đã bố trí đội ngũ Báo cáo viên pháp luật thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin tại Hội nghị của các đơn vị, địa phương theo yêu cầu.

Tại các quận, huyện và xã, phường, thị trấn: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin đến nhân dân chủ yếu thông qua hệ thống truyền thanh công cộng hoặc lồng ghép tại các Hội nghị của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, thôn, khu dân cư; phát hành Tờ gấp pháp luật tìm hiểu pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin đến nhân dân ở các khu dân cư. Một số địa phương đã tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017, Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Với vai trò là cơ quan đầu mối, Sở Tư pháp đã chủ động rà soát, lập danh mục 30 quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin, phối hợp với cơ quan có liên quan để thực hiện rà soát. Đối với các văn bản đề nghị bãi bỏ, Sở Tư pháp đã tổng hợp danh mục, dự kiến trình Ủy ban nhân dân bãi bỏ trong tháng 5 năm 2018.

 Xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị để thực  hiện cung cấp thông tin theo quy định của Luật

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng, ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm đầy đủ các nội dung của Quy chế theo quy định tại điểm h, Khoản 1, Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin; đồng thời giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc bảo đảm 100% các cơ quan trên địa bàn ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của cơ quan và hoàn thành trước ngày 01/6/2018 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 Sở Tư pháp đã ban hành Quy chế cung cấp thông tin (Quyết định số 50/QĐ-STP ngày 28/5/2018) và chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ban hành và thực hiện thống nhất Quy chế cung cấp thông tin nội bộ. Đến nay, về cơ bản, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã xây dựng Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin, đang tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện, đảm bảo ban hành Quy chế đúng thời hạn được giao.

Vận hành Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu thông tin

Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện mở Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cập nhật, công khai: danh sách cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, danh mục thông tin phải công khai, danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện và các thông tin khác phải công khai theo quy định trên chuyên mục.

 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện mở chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố để cập nhật danh sách cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, danh mục thông tin được công khai; danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện và các thông tin khác thuộc trách nhiệm cung cấp công khai của Ủy ban nhân dân thành phố.

Cử cán bộ đầu mối về cung cấp thông tin

Thực hiện quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát đội ngũ cán bộ, công chức để bố trí bộ phận hoặc cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin; lập danh sách cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, theo dõi. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc lập danh sách cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, chủ yếu là cán bộ văn phòng, cán bộ pháp chế và là những người có kinh nghiệm làm công tác pháp luật, tin học.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Tiếp cận thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối với cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp biên soạn các loại tài liệu tập huấn chuyên sâu và tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Đây là đạo luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin một cách kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã nghiêm túc chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành và một số nhiệm vụ đang được tích cực triển khai. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ mới và khó nên trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị còn gặp không ít khó khăn, lúng túng, như: việc xây dựng Quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị để thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin…

Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố hoàn thành một số  nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Đảm bảo 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố ban hành và công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan mình; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất cho việc cung cấp thông tin; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức thích hợp; Cập nhật, công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố./.

  Visitor Tracking

User Online: 1528
Total visited: 3864118