Trang chủ

Tiếp cận thông tin

Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND Phường Lạch Tray
Ngày đăng 11/05/2018 | 03:44 | Lượt xem: 96

1, Họ và tên: Đặng Anh Dũng;

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Phường Lạch Tray;

Điện thoại: 0225.847308;

Email: danganhdung@haiphong.gov.vn.

 

2, Họ và tên: Đặng Thúy Hải;

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Phường Lạch Tray;

Điện thoại: 0225.847308;

Email: dangthuyhai@haiphong.gov.vn.

 

3, Họ và tên: Trần Thị Hiền;

Chức vụ: Công chức Tư pháp Hộ tịch UBND Phường Lạch Tray;

Điện thoại: 0225.847308;

Email: tranthihien@haiphong.gov.vn.

  Visitor Tracking

User Online: 1526
Total visited: 3864107