Trang chủ

Hoạt động ủy ban phường

Chi bộ Cơ quan phường Lạch Tray tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXX, Nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Ngày đăng 12/12/2019 | 11:56 | Lượt xem: 3152

Chiều ngày 11/12/2019 tại Hội trường UBND phường Lạch Tray, Chi bộ Cơ quan phường Lạch Tray đã long trọng tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXX, Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội chi bộ Cơ quanphường Lạch Tray diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố. Đặc biệt hướng tới kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với nhiệm vụ chính trị là xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu dân giầu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đại hội lần thứ XXX của Chi bộ Cơ quan phường Lạch Tray là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn chi bộ. Là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, tính thống nhất, ý thức trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên.
Tại Đại hội, đã thông qua báo cáo chính trị về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020; chỉ rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân của ưu, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới; nhất là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có tính đột phá trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Chi ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ là những đồng chí có đầy đủ những phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ và năng lực lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới...theo đúng quy định của Đảng.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Đào Văn Hùng - Phó BT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà chi bộ Công an phường Lạch Tray đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng những nhiệm vụ chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi trong nhiệm kỳ tới./.