Trang chủ

MTTQ - Các đoàn thể

Danh sách cán bộ tham gia xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa
Ngày đăng 26/08/2020 | 03:01 | Lượt xem: 226

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LẠCH TRAY

 

 
 
 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Lạch Tray,  ngày 26  tháng 8 năm 2020

 

 

DANH SÁCH   

Cán bộ tham gia xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa

 

 
 
 

 

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực giải quyết

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

01

Đào Văn Hùng

Chủ tịch

Trưởng bộ phận

0916983579

 

02

Trần Mạnh Hùng

PCT UBND

Phó trưởng bộ phận

0936591888

 

03

Lê Khánh Duy

Tư Pháp - Hộ tịch

Văn thư - Thanh tra

0889551179

 

04

Trần Thị Hiền

Tư Pháp - Hộ tịch

Tư Pháp - Hộ tịch

0977821896

 

05

Nguyễn Văn Nam

Địa chính - Xây dựng

Tài nguyên và môi trường

0968787056

 

06

Vũ Văn Tùng

Địa chính - Xây dựng

Xây dựng, Giao thông vận tải

0906068279

 

07

Phạm Thị Thúy Nga

Văn hóa - Xã hội

LĐ - TB&XH

0366863033

 

08

Đỗ Thị Kim Ngân

Văn hóa - Xã hội

GD&ĐT - VH&TT

0989771678

 

09

Dương T. Nguyệt Hằng

Tài chính - Kế toán

Công thương

0376143308

 

10

Nguyễn Trung Đức

Văn phòng- Thống kê

Văn phòng- Thống kê

0906036969

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND&UBND quận;

- Lưu: VT (02).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Trần Mạnh Hùng

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 4438
Tổng số truy cập: 4306442